ارائه راهکارهای یکپارچه سازی سازمانی در بستر BPMS | گروه تخصصی بتاو

 
tools-for-competitive-advantage

۰۵ دی دوره ارزشمند خلق مزیت رقابتی برای سازمان ها

  دور از انتظار نیست که در بازار امروز بدون داشتن مزیت رقابتی نسبت به رقبا نمی توان به حیات سازمان مطمئن بود. بیش از یک دهه است که بزرگان مدیریت همچون پورتر بر روی خلق مزیت رقابتی تاکید بسیار کرده اند. بتاو با تکیه بر...

بیشتر بخوانید