ارائه راهکارهای یکپارچه سازی سازمانی در بستر BPMS | گروه تخصصی بتاو

 
Untitled-1

۱۵ دی عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی

تغییرات خارجی مانند رقبا، بازار، طرح کسب و کار، محیط، ترجیح مصرف کننده و تکنولوژی باعث ایجاد تغییر در مزیت رقابتی شرکت ها می شود. در کسب و کار چیزی که امروز بکار می آید، ممکن است فردا کار نکند. دلیل دیگری که باعث می شود...

بیشتر بخوانید