ارائه راهکارهای یکپارچه سازی سازمانی در بستر BPMS | گروه تخصصی بتاو

 
R&D

۲۷ بهمن دوره بازطراحی فرآیندهای تحقیق و توسعه

معرفی دوره: تجاری سازی ایده ها که از آن تحت عنوان نوآوری یاد می شود قابلیت تبدیل شدن به مزیت رقابتی پایدار را برای شرکت ها دارد. نوآوری در قالب ارائه محصولات و خدمات جدید و یا استراتژیها و فرآیندها یک فرآیند سیستماتیک و نه یک...

بیشتر بخوانید