ارائه راهکارهای یکپارچه سازی سازمانی در بستر BPMS | گروه تخصصی بتاو

 
Business-Intelligence-6

۰۳ بهمن بازطراحی در فرآیندهای بین وظیفه ای; مطالعه موردی: یکپارچه سازی BPMSفروش، نرم افزارهای مالی

نویسنده: بتاو   چکیده: در این مقاله معماری ای در جهت یکپارچه سازی سیستم مدیریت فرآیند (BPMS) با سیستم های غیر فرآیندی پیشنهاد می گردد. چالش پیش رو، یکپارچه سازی سیستم های مبتنی بر فرآیندهای فروش، بازرگانی و انبار با نرم افزارهای متعدد مالی برای محاسبه بهای...

بیشتر بخوانید