ارائه راهکارهای یکپارچه سازی سازمانی در بستر BPMS | گروه تخصصی بتاو

 

فرایندهای راهکار مدیریت فناوری اطلاعات

 

 1.   تدوین استراتژی فناوری اطلاعات
 2.  تعریف معماری سازمان
 3.   مدیریت پروتفوی فناوری اطلاعات
 4.  انجام تحقیقات و نوآوری IT
 5.  اجرای مدیریت مالی IT
 6.  ارزیابی عملکرد IT  و نقش ارزش آفرینی آن در عملکرد سازمان
 7. ایجاد مدیریت ستادی IT
 8.  تدوین استراتژی ارائه خدمات و راه حل های IT
 9.  تعیین سطوح خدمات IT و مدیریت بر آن
 10.  اعمال مدیریت طرف تقاضا (DSM) برای خدمات IT
 11.  تامین رضایت مشتریان IT
 12.  ارائه خدمات و راه حلهای IT به بازار
 13.  توسعه و مدیریت نوسانات کسب و کار
 14.  مدیریت و رسیدگی به شکایات قانونی
 15.  اجرای مدیریت یکپارچه ریسک
 16.  تعیین و اجرای کنترل های امنیتی، سطوح دسترسی و حفاظت داده ها
 17.  تعیین استراتژ یهای اطلاعات و مدیریت محتوا
 18.  تعریف معماری اطلاعات سازمان
 19.  مدیریت منابع اطلاعات
 20.  اجرای مدیریت داده ها و محتوای سازمان
 21.  تدوین استراتژی توسعه IT
 22.  طرح ر یزی دوره عمر خدمات و راه حل های IT
 23.  تعیین و اجرای معماری خدمات و راه حل های IT
 24.  تولید خدمات و را ه حل های IT
 25.  اجرای خدمات و راه حل های IT
 26.  تعیین استراتژی بکارگیری IT
 27.  تعیین و اعمال تغییرات
 28.  برنامه ریزی و مدیریت انتشار نسخه جدید
 29.  تدوین استراتژی ارائه خدمات و راه حل های IT
 30.  تدوین استراتژی پشتیبانی IT
 31.  مدیریت تامین منابع زیرساختی IT
 32.  مدیریت عملیات زیرساختی IT
 33.  پشتیبانی خدمات و راه حل های IT
 34.  تدوین استراتژی مدیریت دانش
 35.  تدوین و اجرای نقشه دانش IT
 36.  مدیریت دوره عمر دانش IT

 

توسعه و نگهداری  راه حل های تکنولوژی اطلاعات
مدیریت و توسعه ی جواب های تکنولوژی اطلاعات درگیر تولید، توسعه و آزمایش جواب های پیشرفته جدید است. قادرسازی خدماتی که الزامات تایید شده را برآورده می کند: نگهداری و مدیریت جواب ها، خدمات پشتیبانی، ادامه ی خدمات پشتیبانی برای تمام ضروریات تعیین شده و قطع جواب ها( ادامه ندادن به خدماتی که دیگر به آن نیاز نیست).

مدیریت کسب و کار فناوری اطلاعات

مدیریت کسب و کار فناوری اطلاعات شامل تعریف و حفظ ارتباط IT در یک  شرکت با ماموریت آن شرکت

ارتباط استراتژی و نقش IT در شرکت و همچنین ایجاد معماری سازمانی و خط مشی های آن شرکت

تعریف سیستم مدیریت IT ،مدل مدیریت شرکت و فعالیت های استراتژیکی که  به حصول اطمینان از دستیابی به ارزش  IT کمک می کند، می باشد.

 

 

نمونه ای از آنالیز فرآیندهای فوق به شرح زیر می باشد:

 

۷-۱

 

استقرار راه حل های فناوری اطلاعات

استقرار راه حل های فناوری اطلاعات شامل معرفی قابلیت بهبود یافته ی جدید و گسترش یافته  به محیط است با در نظر گرفتن این موضوع که اختلالی به برنامه خدماتی وارد ننماید و همچنین با حصول اطمینان از در نظر گرفتن امنیت مناسب و محدودیت های قراردادی ، ریسک تجاری و فنی کسب و کار کاهش یابد.

 

برخی از شاخص های مدیریت شده توسط این راهکار برای سازمان

 • هزینه ی کلی توسعه ی  IT و نگهداری آن برای ۱۰۰۰ دلار درآمد
 • تعداد FTE های IT برای توسعه و نگهداری جواب های IT برای هر یک میلیارد ریال درآمد
 • زمان برای بازاریابی(به ماه) برای خدمات جدید و بهبود یافته IT
 • درصد بازگشت سرمایه گذاری برنامه ریزی شده برای پروژه ها(ROI)
 • درصد پروژه هایی که در سالیان اخیر با کمتر از بودجه در نظر گرفته شده و یا زمان زودتر تحویل داده شده است
 • تعداد IT تمام وقت معادل (FTEs) برای مدیریت کسب و کار فناوری اطلاعات
 • برای پروژه های توسعه نرم افزار و پیشرفت / تکمیل، درصدی از پروژه های تحویل به موقع
 • برای پروژه های توسعه نرم افزار و پیشرفت / تکمیل، درصد قابلیت اولیه تحویل
 • زمان (در ماه) برای پاسخ به تغییرات کسب و کار اصلی
 • تعداد IT FTE برای راه حل های مستقر IT در یک میلیارد ریال درآمد
 • هزینه ها از راه حل های مستقر IT در یک میلیون ریال درآمد
 • درصد قطع برنامه ریزی از درخواست تغییر
 • درصد قطع برنامه ریزی از معرفی انتشار
 • میانگین زمان ایجاد یک تغییر در محیط تولید
 • میانگین زمان استقرار یک نسخه جدید در محیط تولید