ارائه راهکارهای یکپارچه سازی سازمانی در بستر BPMS | گروه تخصصی بتاو

 

فرایندهای راهکار توسعه و مدیریت تولید و محصولات

 

۱-مدیریت پورتفوی محصول و خدمت

 • ارزیابی عملکرد (کارایی) محصولات / خدمات موجود در برابر فرصت های بازار
 • تعریف نیازمندیهای توسعه محصول / خدمت
 • اجرای پژوهش اکتشافی
 • تایید همراستایی مفاهیم محصول / خدمت با استراتژی کسب و کار
 • مدیریت چرخه عمر محصول و خدمت
 • مدیریت داده های اصلی محصول

 

۲-توسعه محصولات و خدمات

 • طراحی، ساخت و ارزیابی محصولات و خدمات
 • توسعه و پیاده سازی تولید/خدمات
 • طرحریزی نیازمندیهای منابع محصول
 • آزمایش بازار برای محصولات و خدمات جدید یا بهبود یافته
 • آماده سازی برای تولید محصول

 

 نمونه ای از آنالیز فرآیندهای فوق به شرح زیر می باشد:

 

۲ (۱)

devp

 

برخی از شاخص های مدیریت  شده توسط این راهکار برای سازمان

 

 • هزینه کل توسعه محصول جدید بر حسب درآمد
 • هزینه کل فرایند “ایجاد ایده های توسعه محصول/خدمت” بر حسب درآمد
 • هزینه کل فرایند “طراحی و توسعه محصول / خدمت” بر حسب درآمد
 • هزینه کل فرایند آزمایش محصول / خدمات بازار بر حسب درآمد
 • هزینه کل فرایند پشتیبانی ارایه/تولید محصول / خدمت بر حسب درآمد
 • هزینه پرسنلی فرایند ایجاد ایده محصول / خدمت بر حسب درآمد
 • هزینه پرسنلی فرایند طراحی و توسعه محصول / خدمت بازار بر حسب درآمد
 • هزینه پرسنلی فرایند آزمایش محصول / خدمت بازار بر حسب درآمد
 • هزینه پرسنلی فرایند پشتیبانی ارایه/تولید محصول/ خدمات بر حسب درآمد
 • درصد کارکنان تحقیق و توسعه با تجربه کارگاهی
 • نفر در سال بر حسب پروژه
 • نسبت تحقیق و توسعه به تجهیزات سرمایه ای
 • تعداد FTE برای فرایند ایجاد ایده های محصول/خدمت جدید بر حسب درآمد
 • تعداد FTE برای فرایند طراحی و توسعه ایده های محصول/خدمت بر حسب درآمد
 • تعداد FTE برای فرایند آزمایش بازار محصول/خدمت بر حسب درآمد
 • تعداد FTE برای فرایند پشتیبانی/تولید ارایه/تولید محصول/خدمت جدید بر حسب درآمد
 • تعداد FTE برای فرایند توسعه بر حسب درآمد
 • تعداد بهبودهای محصول/خدمت ایجاد شده در سال
 • تعداد توسعه های محصول/خدمت ایجاد شده در سال
 • تعداد فرصتهای محصول/خدمت جدید ایجاد شده در سال
 • نسبت پروژه هایی ورود به فرایند طراحی و توسعه محصول/خدمت به پروژه های تکمیلی فرایند
 • نسبت پروژه هایی ورود به فرایند آزمایش محصول/خدمت به پروژه های تکمیلی فرایند
 • درصد بهبودهای محصول/خدمت موجود اجرا شده بر حسب زمان
 • درصد گسترش های محصول/خدمت موجود اجرا شده بر حسب زمان
 • درصد توسعه های محصول/خدمت موجود اجرا شده بر حسب زمان
 • درصد بهبودهای محصول/خدمت موجود اجرا شده بر حسب بودجه
 • درصد گسترش های محصول/خدمت موجود اجرا شده بر حسب بودجه
 • درصد توسعه های محصول/خدمت موجود اجرا شده بر حسب بودجه
 • سود تجمعی از محصولات جدید
 • نرخ موفقیت محصولات جدید
 • درصد محصولاتی که برابر با ۸۰ درصد فروش ها هستند
 • نسبت ارزش مورد انتظار به ارزش درک شده
 • درصد فروش ها به واسطه محصولات جدید منتشر شده در سه سال اولیه (دلار/درصد)
 • درصد تحقیقات مربوط به طرح ریزی استراتژیک شرکت یا واحد کسب و کار
 • NPV، ROI، زمان شکست
 • زمان ارایه به بازار بر حسب تعداد روزها برای پروژه های توسعه محصول/خدمت جدید
 • زمان سود دهی بر حسب ماه برای پروژه های توسعه محصول/خدمت جدید
 • زمانهای چرخه با توجه به گام های توسعه اصلی
 • زمان توسعه (واقعی تا پیش بینی)
 • زمان درگیری مشتریان در پروژه
 • زمان آزمایش بازار
 • زمان از توسعه تا بلوغ
 • زمان از معرفی تا بلوغ
 • زمان تعیین قابلیت ثبت حق اختراع
 • زمان توسعه مشخصات محصول
 • زمان ایجاد مدل های مفهومی
 • زمان انجام ارزیابی محیط یک کسب و کار
 • زمان تهیه طرح کسب و کار
 • زمان انتشار نقشه های مهندسی
 • زمان راه اندازی تولید پایلوت (آزمایشی)
 • زمان بررسی طراحی

 

اهداف هزینه توسعه

 • فروش های محصول جدید بر حسب تومان به عنوان درصدی از فروش کل
 • درصد پروژه های در محدوده بودجه
 • درصد توسعه محصول انجام شده بر حسب فاز

 

مهندسی

 • هزینه تغییرات مهندسی بر حسب ماه و بر حسب تغییر
 • نرخ مردودی مهندسی: نرخ مردودی/ تعداد ساعت های طراحی مهندسی
 • تعداد سفارش های تغییر مهندسی (EOC)
 • تعداد EOC بر حسب تعداد ترسیم ها
 • نرخ خطای ترسیم ها
 • نرخ ساعت های آموزش فنی بر حسب نفر
 • درصد مشخصات غلط تایید شده
 • درصد تغییرات مشخصات محصول
 • نرخ لغزش طرح زمانبندی
 • درصد زمانهایی که یک پرینت تغییر می کند
 • درصد خطاهای ترسیمی در پرینت
 • درصد طراحی بدون خطا
 • درصد خطاهای تخمین هزینه
 • درصد پرینت های منتشر شده بر طبق طرح زمانبندی
 • نرخ دقت شبیه سازی
 • قطعات استاندارد در کل قطعات/منتشر شده های جدید در انتشار جدید
 • زمان مورد نیاز برای ایجاد تغییر مهندسی

 

اقدام برای ثبت حق اختراع ها

 • درصد اختراعات ارائه شده
 • درصد ثبت اختراع های اقدام شده (برای تایید / رد)
 • درصد ثبت اختراع های در حال استفاده
 • نرخ ثبت اختراع های در حال استفاده به تعداد کل ثبت اختراع ها