ارائه راهکارهای یکپارچه سازی سازمانی در بستر BPMS | گروه تخصصی بتاو

 

مرکز تخصصی مدیریت فرآیند بتاو، در حوزه های زیر فعالیت می کند:

حوزه های فعالیت
bpms

سیستم های مبتنی بر فرآیند

workflow

مدیریت فرآیندهای سازمانی

mining

فرآیندکاوی

xbrl

زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر- XBRL

crisis

راهکارهای جامع مدیریت بحران

traning

برگزاری دوره های آموزشی